Skip to content

Road of Hope

Contact us

Stichting Road of Hope

 

Naam:

Stichting Road of Hope

Fiscaal nummer / RSIN:

856425461

Postadres:

Woutertje Pietersestraat 20-2

1061DD Amsterdam

Doelstelling

Het doel van onze organisatie is om ontheemden, vluchtelingen, ongeacht religie, leeftijd en ras, in staat te stellen bij te dragen aan en deel te nemen in de maatschappij van hun gastland, om te kunnen functioneren als burgers. Voortbouwend op de ervaring van de spanningen die er tussen de vluchteling en de gemeenschappen en dienstverleners van het gastland zijn, alsook binnen de gemeenschappen van vluchtelingen.

Onze visie is een wereld waar ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers op een efficiënte en humane wijze kunnen integreren in hun gastland.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Door middel van verschillende activiteiten (zie hoofdstuk activiteiten) helpen wij zo de vluchtelingen beter integreren. Om deze activiteiten mogelijk te maken probeert de stichting op de volgende wijzen fondsen te verwerven:

• giften, donaties en legaten door particulieren
• subsidies en schenkingen door overheden, kerken, bedrijven en maatschappelijke organisaties
• benefiet evenementen
• verkoop van lesmaterialen en goederen

De stichting wil deze doelstellingen realiseren vanuit haar christelijke levensbeschouwing. Stichting Road of Hope heeft geen winst oogmerk.

Stichting Road of Hope staat open voor samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Hierbij zal Stichting Road of Hope haar eigen identiteit in de projecten inbrengen zodat de projecten goed aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 

Brian Burgoon

voorzitter

C.A. de Leede

penningmeester

Raquel Pereira do Nascimento

secretaris

Rute da Silva Correia Seni

bestuurslid

Het beloningsbeleid Road of Hope

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Road of Hope zijn als vrijwilliger aan de stichting verbonden en worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij onkosten declareren. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Beloningsbeleid personeel

Afhankelijk van de budgettaire ruimte kunnen vaste medewerkers aangetrokken worden voor de projecten. Alsmede voor ondersteunende taken. Hiertoe heeft het bestuur het bezoldigingsbeleid vastgesteld. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloningen wordt de volgende regeling toegepast. Het beloningsniveau wordt onder meer bepaald door de zwaarte van een functie en de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend. Voor het bepalen van de zwaarte van de functie wordt gebruik gemaakt van het functiewaarderingssysteem van de overheid (FUWASYS). Bij de bepaling van de hoogte van de salarissen streeft de stichting ernaar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid hanteert (BBRA), met toepassing van een kortingspercentage, dat mede afhankelijk is van de salarisschaal. Het beleid is om te belonen ongeveer 20% onder een vergelijkbaar marktniveau dat bepaald wordt door het integrale arbeidsvoorwaardenpakket van de overheid.

Activiteiten

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we tijdens de eerste 2 jaar willen en/of gaan realiseren.

• Coaching en ondersteuning bij beroepskeuze.
• Organiseren groepstherapie en ondersteuning.
• Activiteiten om de bestaande bewoners en de doelgroep in de wijken te verbinden, door bijvoorbeeld het organiseren van sport.
• Ontwikkelen van lesmateriaal en computer games voor educatie.
• Informeel onderwijs geven aan kinderen in een AZC.
• Verkondigen van de hoopvolle boodschap van “Road of Hope” op de sociale media.
• Training en ondersteuning bieden aan het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties hoe om te gaan deze doelgroep.
• Onderzoek naar het effect van de komst van de doelgroep op onze samenleving en naar het integratieproces.
• Op termijn wil Stichting Road of Hope ondersteuning gaan geven aan vluchtelingen bij binnenkomst in de Europese Unie.
• Het geven van beroepstrainingen zoals computer cursussen, Nederlands, Engels, haarverzorging, schoonheidsleer.

Annual
Report

Jaarrekening

Jaarverslag